1. רישיון לניהול עסק - מהו?

חוק רישוי עסקים, התשכ״ח - 1968, מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע״ג - 2013, בקבלת רישיון לפתיחתו וניהולו.
הרישיון לניהול העסק הינו אישור הניתן ע״י הרשות המקומית לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.
רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים במתאימים להפעלתו התקינה ע״פ מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב.

2. מטרות החוק:

 • הבטחת קיום דיני התכנון והבנייה ותקנות שירותי הכבאות.
 • איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
 • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
 • מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, דשנים ותרופות.
 • בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.רישיון העסק מונפק בהתאם לתוכנית העסק המוגשת בעת הגשת הבקשה. עסקים אשר חלים בהם שינויים חייבים בהגשת בקשה חדשה במשרדי מחלקת רישוי עסקים.

3. מי חייב ברישיון עסק? 

כל סוג עסק, הרשום בצו רישוי עסקים חייב ברישיון.מחובת רישוי פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, פעוטונים, גני ילדים ובכללם עסקים שאינם מופיעים בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי) התשע״ג -2013.

4. עסקים שיש להם רישיון:

על פי החוק חייב הרישיון להיות מוצג במקום גלוי ונראה לעין.רשימת העסקים בעלי רישוי בתוקף תפורסם באתר האינטרנט של המועצה ותכלול עסקים ככל שהם ידועים למועצה ואין בה כדי להוות תחליף לבדיקה אישית מול הגורמים המוסמכים במחלקת רישוי עסקים.

5. קבלת מידע מוקדם וחוות דעת מקדמית:

ההחלטה לפתיחת עסק והגשת בקשה לרישוי הינה צעד כלכלי משמעותי .
על כן, מן הראוי לבדוק היטב את האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים לכך עוד לפני קבלת ההחלטה והפניה להגשת מסמכי הבקשה הנדרשים.

6. לצורך קבלת מידע מוקדם נדרש להכין:

 • כתובת מדויקת של העסק וכל פרט אחר שיוכל לסייע באיתור מיקומו.
 • פירוט העיסוקים המבוקשים לקיום בשטח ובמבנה העסק.
 • מידע מלא לגבי המבקש: שם, מסי חברה, פרטים מזהים, טלפון וכד'.

7. הגשת בקשה ותכניות:

הבקשה תוגש למחלקת רישוי עסקים ע״י המבקש או באמצעות המתכנן אשר הכין את התכנית בצירוף ייפוי כוח מבעל העסק .

לבקשה יש לצרף :

שבעה עותקים של תכניות הנדסיות/ סניטריות (גרמושקה) חתומות ע״י בעל מקצוע מוסמך, רשום ומורשה כחוק (מהנדס, הנדסאי בניין ואדריכל), עותק אחד יימסר למחלקת הגבייה ועותק נוסף יימסר למחלקת רישוי עסקים במועצה האזורית בקעת הירדן 

מסמכים נוספים:

 • צילום ת.ז. בעל העסק.
 • צילום חוזה שכירות או חוזה קנייה או מסמך טאבו או זיכרון דברים.
 • תאגיד/חברה - מסמכי החברה, מסמך עו״ד או רו״ח שבו ירשמו מנהלי החברה או השותפים (בהתאמה) בפירוט שם ותעודות זהות.
 • אישור היתר לשימוש חורג (למבנה שאינו מבנה קבע).
 • רישיונות יצרן (לעסקים בתחום המזון).
 • אישור חיבור ותקינות לתשתית גז.
 • אישור מרשה נגישות.
 • תשלום אגרה .

8. מתי להגיש בקשה לרישיון עסק?

 1. בעת פתיחת עסק חדש.
 2. במידה ויחול שינוי בעסק או בבעליו חלה חובת הגשה בקשה חדשה כמפורט להלן:
 • הגדלה או הקטנת השטח.
 • שינויים פיזיים פנימיים וחיצוניים במבנה העסק.
 • תוספת לסוגי העיסוקים או שינוי בפריטים.
 • שינוי בבעלות: תוספת שותף, העברת בעלות וכד.׳

9. סגירת העסק:

מחייבת מתן הודעה כתובה למח׳ רישוי עסקים. בנוסף הליך הטיפול בבקשה:
לאחר אישור התכנית ההנדסית לשם התאמת העסק לדיני תכנון ובנייה, תועבר הבקשה לגורמי האישור הרלוונטיים (כיבוי אש, משטרה, משרד בריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות והתמ״ת) וכן לגורמים נוספים בהתאם לסוג העסק, לשם קבלת אישורם ותנאיהם או התנגדותם המנומקת לפתיחת העסק .
מתן האישור מותנה ע״פ רוב בקיום ביקורת בבית העסק ובמילוי הדרישות. הרשות המקומית או נותן האישור אינם מאשרים פתיחת עסק טרם ביצוע התנאים המוקדמים להנחת דעתם.
כל גורם מאשר/ נותן אישור יבחן את הבקשה בהתאם לסמכות שהוענקה לו בחוק ולא יתנה את אישורו באישור של גורם אחר ובכך ישמר העיקרון של הפרדת סמכויות .
קבלת הבקשה ומסמכיה אינה מהווה תחליף לרישיון העסק.
הרישיון יונפק רק לאחר שיתקבלו כל האישורים.
רשות הרישוי והגורמים המאשרים רשאים להתנות ברישיון תנאים מגבילים אשר יהיו חלק בלתי נפרד מהרישיון.
רישיון העסק יכנס לתוקף רק לאחר שחתם בעל העסק על ההצהרה שברישיון והאגרה שולמה.

10. היתר זמני

היתר להפעלת העסק, שמעניקה רשות הרישוי לרישיון עסק בעסק טעון רישוי, לתקופה מצטברת של שנה אחת לכל היותר. במהלך פרק זמן זה יכול מגיש הבקשה להפעיל את העסק, אך עליו להשלים את התנאים שמציבים בפניו נותני האישור על מנת לקבל בסיום פרק הזמן את רישיון העסק.

11. תנאי הרישיון

רשות הרישוי ונותן אישור רשאים להתנות את רישיון העסק, ההיתר הזמני או האישור, בשלושה סוגי תנאים - תנאי מוקדם, תנאי ברישיון ותנאי נוסף. תנאים אלה באים להבטיח את קיום מטרות הרישוי, ומהווים חלק מתהליך הרישוי. ככלל, התנאים של נותני האישור צריכים להופיע במפרט האחיד (ככל שפורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד) והתנאים של רשות הרישוי לגבי סוגי עסקים צריכים להופיע בדרישות רשות הרישוי באתר האינטרנט שלה. חריגים לכלל זה מופיעים בסעיף 7 לחוק רישוי עסקים.

12. שינוי בעלות

כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ״ח-1968.

13. ביטול רישיון

הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור, אם העסק חרג מתנאי הרישיון. ביטול הרישיון יתבצע רק לאחר שיתאפשר לבעל העסק לשטוח את טענותיו בפני הרשות המקומית.

14. השגה

מבקש רישיון או בעל עסק רשאי להגיש השגה, שהיא בעצם ערעור על סירוב למתן רישיון או היתר זמני או מזורז ועל תנאים או מסמכים הנדרשים ממנו.

15. היתר מזורז

רישיון הניתן לבעל העסק, עוד בטרם קבלת אישור מנותני האישור. היתר מזורז ניתן לתת רק לעסקים הזכאים לכך על פי צו רישוי עסקים התשע״ג 2013 טור די.

נגישות

מדינת ישראל עוברת מהפכה ביחסה אל אנשים עם מוגבלויות הכולל התאמת המרחב הציבורי עבורם.
המחוקק קבע כי בתי העסק וכל מקום בו ניתן שירות לציבור יהיה חייב לבצע התאמות נגישות כמפורט ב תקנות הנגישות , חוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלויות ו חוק רישוי עסקים התשכ״ח 19
בתי העסק נדרשים לבצע את התאמות הנגישות הנדרשות ע״פ החוק והתקנות.
ביצוע התאמות נגישות בבתי העסק יאפשרו לחלק מהקהילה, אנשים בעלי מוגבלויות שונות שעד כה הדיר רגליו ממקומות שאינם נגישים להם מסיבות שונות, ליהנות משירותי בתי העסק ומקומות הבילוי בדיוק כמו כל אחד אחר.
כל עסק חדש חייב להיות נגיש, החל מפתיחתו.
מורשה נגישות מטעם המועצה יבחן את תיקי העסק (הן עבור עסק חדש והן עבור חידוש רישיון) על מנת לוודא כי הם עומדים בדרישות הנגישות השונות.
בית עסק שלא יעמוד בדרישות הנגישות, רישיונו עלול להישלל.

לא יפתח אדם עסק ולא ינהל עסק טעון רישוי ללא רישיון!
העובר על החוק צפוי לסגירה מנהלית מידית של העסק ובנוסף לכך תוגש נגדו תביעה משפטית. להזכירך כי המידע הוא כללי וצפוי להתעדכן מעת לעת בהתאם להוראות החוק .
זכור, הוראות החוק הן הקובעות!

רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א - 2000

ממשל זמין

תקנות הנגישותחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות וחוק רישוי עסקים התשכ"ח

פרטי יצירת קשר

הילה כפיר
מנהלת רישוי עסקים

עוז אביעד
פקח רישוי עסקים