מחובתו של מבקש הרישיון לקיים את מלוא דרישות רשות הרישוי, הייחודיות לכל סוג עסק, כפי שמופיעות בחלק הדרישות הפרטניות - להלן.
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בכל הדרישות.
זאת כאמור בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלוונטיות לעסקו המופיעות בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
הגדרות אזורי המועצה לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב״ע):
מבנה מגורים - מבנה המיועד למגורים בלבד.
מבנה מגורים עם חזית מסחרית - מבנה מגורים שבו מותר מסחר רק בקומה התחתונה. מגורים משולב מסחר - מבנה הכולל קומות מגורים וקומות אחרות המיועדות למסחר.
שטחים חקלאיים - כהגדרתם בתב״ע.
בנוסף לאמור במסמך זה בעמודת מדיניות המועצה, על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה.
בכל סתירה ביניהן - הוראות התב״ע הן הגוברות.

מבקש רישיון זכור: הדין המחייב הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש.
המפרט האחיד של מועצה אזורית בקעת הירדן מורכב משני חלקים - ״דרישות כלליות מעסקים״ ו - "דרישות פרטניות מעסקים".

לפירוט הדרישות המלא יש להיכנס לקובץ המצורף- מפרט רשותי בקעת הירדן

קישור ממשל זמין בו מפורטים המפרטים האחידים שפורסמו עד כה

קישור לעדכון המפרטים האחידים באתר "ממשל זמין"

קישור לתנאים סביבתיים לעסקים באתר המשרד להגנת הסביבה

תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) , התשנ"ג - 1992

תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ן - 2006

הנחיות לדוח אקוסטי לעסק משמיע מוסיקה

הנחיות והמלצות לפתרונות אקוסטיים למערכות מכאניות

חוק למניעת מפגעים התשכ"א - 1961

חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א - 2

מרשם בעלי הרישיונות העוסקים באסבסט

חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור התשנ"ג - 1993