‏ב' שבט, תשע"ח
  ‏18 ינואר, 2018


  לכבוד
  עובדי המועצה
  החברה הכלכלית  שלום רב,
  הנדון: הנחיות לקראת הבחירות למועצה


  לקראת הבחירות למועצות האזוריות, אשר עתידות להתקיים ביום 30/10/18 , להלן ההנחיות המרכזיות החלות לעניין פעילות והתנהגות עובדי מועצה בשנת הבחירות, שהחלה ביום 1/1/18.

  התנהלות עובדי מועצה:

  על עובדי הרשויות המקומיות לשמור בעיני הציבור על תדמית ניטרלית, שאינה משועבדת להשקפה פוליטית מוגדרת.

  בהתאם לכך נקבע בדין מגבלות על מעורבות עובדי רשויות מקומיות בבחירות, מהן מגבלות שהפרתן עולה כדי עבירה פלילית, ומהן מגבלות שבגינן יוטלו סנקציות משמעותיות.


  1. חל איסור על תעמולת בחירות -שימוש בנכסי ציבור, מועצה, פרסומים ועריכת סקרים.
  2. חל איסור על פעילות מפלגתית של עובדי המועצה או החברה הכלכלית בשעות העבודה ולא בשעות הפנאי.
  3. חל איסור על תעמולת בחירות ועל שלטים ומודעות בעלי מסר פוליטי.
  4. עובד מועצה אינו רשאי להשתמש ברכוש ובשירותים משרדיים של המועצה לפעילות מפלגתית.
  5. חל איסור להשתתף בכל פעילות מפלגתית, או להשתתף באסיפות פומביות.

  אבקשכם לנהוג על פי הנחיות אלה, בכל מקרה בו קיים ספק יש להקדים ולקיים התייעצות איתי.


                                                                                                                                                    בברכה
                                                                                                                                               אורית ארציאלי
                                                                                                                                           מזכיר/ גזבר המועצה

  העתק:

  אתר המועצה
  יועמ"ש המועצה- ישעיהו אברהם
  חברי מליאה