‏‏כ"ז טבת, תשע"ח

                                                                                                                                                                                  ‏14 ינואר, 2018

   

  הודעה בדבר האפשרות לקבלת תמיכה- 2018


  תבחינים למתן תמיכות למוסדות ציבור ע"י המועצה האזורית בקעת הירדן  המועצה האזורית בקעת הירדן מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות לעמותות הפועלות בתחום שיפוט המועצה, להגיש בקשה למתן תמיכה של המועצה בפעילותם לשנת 2018- וזאת כמפורט להלן:

  1. סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:
   גופים הפועלים בנושאי ספורט.
  2. תבחינים למתן התמיכה:
  3. הנוסח המלא של התבחינים המאושרים למתן תמיכה מפורסם, במשרדי המועצה ובאתר האינטרנט של המועצה www.jordanvalley.org.il
  4. עותק מנוסח זה, וכן טפסים להגשת הבקשות ניתן לקבל במזכירות המועצה - בשעות העבודה הרגילות.
  5. מועד אחרון להגשת הבקשות:
  6. המועד האחרון להגשת הבקשות 25/1/18
  7. גופים ומוסדות העומדים בקריטריונים הקבועים בהוראות נוהל מתן תמיכות ובתבחינים, המעוניינים בתמיכה יגישו בקשתם על-גבי טופסי הבקשות, בצירוף כל המסמכים, הנדרשים עפ"י נוהל התמיכות והתבחינים במשרדי המועצה.
  8. בקשות תלויות ומפורטות תיבדקנה על-ידי ועדת תמיכות מקצועית של המועצה ותאושרנה על-ידי מליאת המועצה - בהתאם לשיקול דעתה.
  9. יודגש, כי המועצה אינה מתחייבת כי תקציב התמיכה, ככל שייקבע, יחולק במלואו.
    

   

                                                                                                  אורית ארציאלי

                                                                                                  מזכיר/ גזבר המועצה