המנהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

  מועצת התכנון העליונה

  ועדת משנה להתיישבות

   

  הודעה על הפקדת תכנית מפורטת מספר 1/ 2/ 315 ביישוב פצאל (הרחבה שלב א')

  המהווה שינוי לתכניות הבאות:

   

  סוג היחס

  מספר התכנית

  שינוי

  S-15

  שינוי

  315

  שינוי

  315/4

   

  הנמצאת בגוש מוסדר מס' 3

  חלק מחלקות מס' 0 ו-6

  באדמות הכפר אל-פצאיל.

   

  גבול התכנית: כמתוחם בתשריט התכנית בקו כחול.

   

  מקום התכנית: יישוב פצאל, מועצה אזורית בקעת-הירדן.

   

  מטרות התכנית:

  א. שינוי ייעודי קרקע משטח חקלאי, חלק משטח פרטי פתוח וחלק מאזור מגורים ב' לאזור מגורים א', אזור מבנים       ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרכים.

  ב. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע השונים.

  ג. קביעת הוראות ומגבלות בנייה בתחום התכנית.

  ד. התוויית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.

  ה. קביעת  תנאים, שלבי ביצוע, ושלבי פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

   

  בהתאם לסעיף 20/ 24/ לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים מס' 79 לשנת 1966, מודיעה בזה

  ועדת משנה להתיישבות על הפקדת תכנית מפורטת מס' 1/ 2/ 315 (הרחבה שלב א'), שינוי לתכנית מתאר אזורית S-15, שינוי לתכנית מתאר מפורטת מס' 315, שינוי לתכנית מפורטת מס' 315/4.

   

  התכנית נמצאת במשרדי לשכת התכנון המרכזית לאזור יהודה ושומרון בבית-אל ו/או משרדי מהנדס הועדה המיוחדת לתכנון ולבניה בקעת-הירדן, כתובת: מו"א בקעת-הירדן ד.נ. ערבות-הירדן 91906, טלפון:02-9946620

  ויכול כל אחד לעיין בה ללא תשלום בימים ב', ג', ה' בשעות 10:00 - 14:00.

  נוסח זה הינו הנוסח המחייב של התכנית.

   

  בנוסף, ככלל, יפורסם עותק מן התכנית גם באתר האינטרנט של מנהל התכנון בישראל (www.iplan.gov.il(,

  ואולם אין מדובר בעותק מחייב ואין בפרסומו של עותק זה כדי להשפיע על מנין הימים לצורך הגשת ההתנגדויות.

   

  כל מי שיש לו עניין בתכנית ורואה עצמו נפגע ממנה, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת.

  התנגדות זו תוגש בכתב בצירוף כל המסמכים התומכים בהתנגדות, לרבות מפה

  או מסמכים אחרים המאפשרים זיהוי מיקומו של הנכס שבבעלות המתנגד וכן המוכיחים את זיקתו של המתנגד לתכנית. באזורים לא מוסדרים, לא יילקחו בחשבון נסחי רישום של משרדי

  מס רכוש ללא צירוף מפה טופוגרפית מצבית הערוכה בידי מודד מוסמך המתארת את הנכס,

  מיקומו, גודלו, וכדומה, וכן לא תילקח בחשבון התנגדות בלתי מנומקת ומבלי שהוכחה זיקתו של המתנגד לתכנית המופקדת. כן יש לצרף תצהיר המאומת על-ידי עורך-דין והמאמת את העובדות שעליהן ההתנגדות מסתמכת.

  רשאי המתנגד לפרט את הצעותיו לשינוי התכנית אם ברצונו לכך. על המתנגד לפרט את כתובתו הפרטית ומס' הטלפון שלו.

  את ההתנגדות יש לשלוח למשרדי לשכת התכנון המרכזית לאזור יהודה ושומרון בבית-אל ת.ד 16 או למשרדי מהנדס הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה בקעת-הירדן בתוך חודשיים מתאריך פרסום הודעה זו בעיתון.

   

  אדריכלית נטליה אברבוך

  יו"ר ועדת משנה להתיישבות

  אזור יהודה ושומרון