‏ד' אייר, תשע"ז

  ‏30 אפריל, 2017

     גביית חובות ארנונה – הנחה מיוחדת מארנונה לשנת 2017


  הנחה מיוחדת בארנונה לשנת 2017


  עפ"י סעיף 26 א' לתקנות ההסדרים במשק המדינה ( הנחה מארנונה) התשנ"ג 1993 סעיף 69 ח' (ד') לתקנון המועצות האזוריות תקנות ההסדרים התשנ"ג 1993 חלים ביו"ש.


  סכום החוב - סך של סכומי הארנונה הכללית שהטילה המועצה על נכס נשוא החוב עד יום 31/12/14 בתוספת תשלומי פיגורים ושטרם שולמו בידי החייב.

  המועצה רשאית להחליט על הפחתת סכום החוב הקודם מיום 1/6/17 ועד יום 30/11/17 בתנאי שיתקיימו התנאים הבאים:

  • הפחתה בשיעור של 50% מסכום החוב הקודם – לחייב שפרע בתשלום אחד במזומן את סכום החוב הקודם בניכוי שיעור ההפחתה ( להלן יתרת החוב) עד יום י"ב

    בכסלו התשע"ח ( 30 בנובמבר 2017 ).

  • הפחתה בשיעור 45% מסכום החוב הקודם – לחייב שפרע עד יום י"ב בכסלו התשע"ח ( 30 בנובמבר 2017) את יתרת החוב, באחד מאלה:

  1. עד 12 תשלומים ששולמו בציקים דחויים, למעט הראשון שבהם, לטובת הרשות המקומית.
  2. עד 24 תשלומים, ובלבד שניתנה הוראה בלתי חוזרת ביידי החייב לניכוי התשלומים מחשבון הבנק שלו לטובת הרשות המקומית או שניתנה הוראה לביצוע           התשלומים כאמור, באמצעות כרטיס אשראי של החייב.


  חייבים שעונים לקריטריונים מוזמנים לסור למשרדי המועצה האזורית בקעת הירדן למחלקת גביה למר רונן פסטרנק ולהסדיר חובם.

  שימו לב כי ההסדר בתוקף בין התאריכים 1/6/17-30/11/17.

  המועצה מחויבת כי כל תנאי ההסדר בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה.  בברכה,
  אורית ארציאלי
  מזכיר/ גזבר המועצה

  טופס התחייבות להנחה מיוחדת בארנונה