המועצה בתהליך הסדרה של סקר נכסים שיסתיים במהלך 2018. 

    לקראת " מטר מרובע- משמעו כל מטר מרובע או חלק ממנו משטח הבניין כאשר השטח יקבע ברמת דיוק של מאית המטר ( 2 ספרות עשרוניות אחרי הנקודה)


    צו ארנונה 2017